• Τρέχοντα Προσωπικά Στοιχεία
  • Δήλωση Στοιχείων COVID
  • Σχόλια
  • Προεπισκόπηση
  • Ολοκληρωμένη
Φύλο
Δήλωση Περιορισμού Νομικής Ευθύνης
Οι πληροφορίες που συλλέγονται απο αυτή τη δήλωση και τα συνημμένα έγγραφα, θεωρούνται εμπιστευτικές και απόρρητες και προορίζονται μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΙΕΚ Χίου. 
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποχρέωση εχεμύθειας εκ μέρους του ΔΙΕΚ Χίου.